เปิดสอนแล้ว Course ติวสอบเข้า { MUIDS }

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( Mahidol University International Demonstration School ) น้องๆ สามารถติวเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ ม.1 นะค่ะ และสามารถสอบได้ในระดับ ม.3 โดยสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ { Toefl ITP } อย่างน้อยๆ น้องๆ ต้องสอบ Toefl ให้ได้คะแนน 400 ขึ้นไปถึงจะสามารถผ่านการคัดเลือก

P’ jeng จึงคิดทำหลักสูตร  เพื่อให้น้องก้าวเข้าสู่ความแม่นยำมากขึ้น... โดยน้องๆต้องผ่านการ test ของสถานบันก่อนถึงจะสามารถเรียน Course Toefl ได้ ถ้า test แล้วคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ น้องๆต้องเรียนปรับพื้นฐานใน Coures อังกฤษเตรียมพร้อม  E พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย

p2.png

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและชำนาญในการเรียน Coures Toefl ซึ่งประกอบไปด้วย

p4.png

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกันคุณภาพจากน้องๆที่สอบเข้า สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในรอบที่ผ่านมาได้ถึง 100% เป็นประกัน รีบสมัครด่วน นะค่ะ

p3.png

ต้องมีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ( Toefl ITP ) ทักษระการฟัง ไวยากรณ์ และทักษระการอ่าน  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ( Writing ) และทักษระทางความคิด ( Aptitude Test ) 

กลุ่ม  A   ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษา หรือ คะแนน Toefl มาแสดงจะต้องเข้าสอบทุกวิชาตามที่โรงเรียนระบุ ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 5,000.00 บาท 
กลุ่ม  B   ผู้สมัครสอบมีผลคะแนน Toefl 32 ( IBT ) หรือ 400 Toefl ( ITP ) ต้องเข้าสอบวิชา เรียงความภาษาอังกฤษ และทักษะการคิด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 4,000.00 บาท 

ผู้สมัครสอบต้องสอบวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

p1.png
การเตรียมตัวและกฎระเบียบในการสอบคัดเลือก
    * กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
    * ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติ โดยมีเอกสารดัง
        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน
        - สำเนาเอกสารใบระเบียบผลการเรียน ชั้น ม. 1-3 หรือ Grades 7-9 
จากโรงเรียนนานาชาติ
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
- นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือ Grade 9 ในโรงเรียนนานาชาติต้องมีหนังสือรับรองจ่กผู้อำนาจการโรงเรียนว่ากำลังศึกษาอยู่
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครองหรือเอกสารรับรองการเป็นผู้ปกครอง
- ชำระเงินที่สำนักงานของโรงเรียน
    * เข้าสอบข้อเขียนตามวันเวลาที่กำหนด
    * ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านข้อเขียน ต้องสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด
    * ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับจดหมายตอบรับยืนยันการเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

น้องๆ สามารถ สอบได้ถึง 3 รอบทีเดียว นะค่ะ   ตารางการรับสมัครMUIDS

รายชื่อน้องๆที่สอบเข้า ร.ร.สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ชื่อเล่น                                    ชื่อ – นามสกุล                                   จากโรงเรียน

น้องน้ำ                                  ณัฎฐนิช  ตระกลูลาภ                          อัสสัมชัญ คอนแวนต์

น้องเมย์                                ทักษพร  สิริจรรยาพงศ์                        อัสสัมชัญ คอนแวนต์

น้องมิ้ม                                 วรรษวัลย์  สังขพงษ์                           มัธยมประชานิเวศน์

น้องคลิสตัล                            บุญนภา   โพธิสว่าง                           เลิศหล้ากาญจนาภิเษก

น้อง พิ่ว                                อัญชิษฐา   กาญจนศารทูล                   เลิศหล้ากาญจนาภิเษก

N’Diamond                         อภิชัย  ลีลาไกรศร                             อัญสัมชัญธนบุรี

N’Fluke                               นิพัทธ์   เหล่าจิรกร                            Sirinthorn School

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวัน เวลา เรียนได้

 

Bright Up Center P.Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By. P Jeng

เรียนจริง....ได้ผลจริง   

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-243-1111 02-889-2975